Friendarin

01 January, 2016

"School Report Card" Joke

成绩单 
 “你的成绩单在哪里?” 
父亲质问刚从学校回来的孩子。 “我把它借给汤姆,让他吓唬一下自己的父母!” 

Chéng jī dān 
“Nǐ de chéng jī dān zài nǎ lǐ?” 
Fù qīn zhì wèn gāng cóng xué xiào huí lái de hái zi. 
“Wǒ bǎ tā jiè gěi tāng mǔ, ràng tā xià hǔ yī xià zì jǐ de fù mǔ!” 

Report card 
"Where is your report card?", a father asks a child who has just come from school. 
"I have given in to Tom, so that he could scare his parents a little bit."No comments:

Post a Comment