Friendarin

28 December, 2015

"Son's Bride" Joke

找对象 - zhǎo duì xiàng - to look for a marriage partner 
本地 - běndì - local 
家境好 - jiājìng hǎo - to have a good family 
有福相 - yǒu fú xiàng - to have joyous and contented look 
我能不能找我想要的啊! - wǒ néng bùnéng zhǎo wǒ xiǎng yào de a! - Can I find what I want?No comments:

Post a Comment