Friendarin

02 September, 2011

Lesson 32 - Урок 32

这个用汉语怎么说 ?  -  zhè ɡe yònɡ hàn yǔ zěn me shuō

What is Chinese for ...? - Как это будет по-китайски?

_______________________________________________________________一把椅子  - yì bǎ yǐ zi

Armchair - Кресло

_______________________________________________________________

电脑桌 - diàn nǎo zhuō

Computer table - Компьютерный стол

_______________________________________________________________

窗户 - chuānɡ hu

Window  - Окно

_______________________________________________________________

看牙医  -  kàn yá yī

to visit a dentist  -  идти к зубному врачу (стоматологу)

_______________________________________________________________

喝汤  -  hē tānɡ

Eat* soup  - есть* суп

* Literally, Chinese say they DRINK soup (not EAT)
Дословно, китайцы говорят, что они ПЬЮТ суп (не ЕДЯТ).

_______________________________________________________________

No comments:

Post a Comment