Friendarin

30 December, 2011

Lesson 45 - Урок 45


拜访不同的地方 - bài fǎnɡ bù tónɡ de dì fɑnɡ - to visit various places

假期 - jià qī - vacation - отпуск

我中文说得好. - wǒ zhōnɡ wén shuō de hǎo  -  I speak good English. - Я хорошо говорю по-английски.

她唱歌唱得好. - tā chànɡ ɡē chànɡ de hǎo. - She sings songs very well.

好消息 - hǎo xiāo xi - good news - хорошие новости

恭喜你们 - ɡōnɡ xǐ nǐ men - Congratulations! - Поздравляю вас!


No comments:

Post a Comment