Friendarin

18 May, 2012

Lesson 67 - Урок 67

在大学 压力大不大? -  zài dà xué yā lì dà bu dà ?

Are university students under big pressure? - Учиться в университете тяжело? (дословно: В университете большое давление?) 

__________________________________________________


轻松   -  qīnɡ sōnɡ

relaxed  -  расслабленный

__________________________________________________

回信  -  huí xìn

answer a letter  -  ответить на письмо

__________________________________________________

学完  -  xué wán

to finish styduing  -  закончить обучение

吃完  -  chī wán

to finish eating  -  закончить есть

__________________________________________________

放烟花  -  fànɡ yān huā

set off fireworks  -  запускать фейерверки

__________________________________________________

坏了  -  huài le

damaged  -  испорчен

__________________________________________________

相信  -  xiānɡ xìn

believe  -  верить

__________________________________________________


他终于有护照了  -  tā zhōnɡ yú yǒu hù zhào le

He has finally got the passport.  -  Он, наконец, получил паспорт.

___________________________________________________

我们等了很长时间  -  wǒ men děnɡ le hěn chánɡ shí jiān

We waited for a long time.  -  Мы долго ждали.

___________________________________________________

闷热  -  mēn rè

humid and hot  - влажно и жарко

___________________________________________________


No comments:

Post a Comment