Friendarin

14 July, 2012

Songs - Песни: 朋友 - Pengyou


朋友 - Pengyou - Friend - Друг
Please find Chinese/Pinyin lyrics under cut  
Слова на китайском языке и в транскрипции пиньин под катом


朋友啊朋友                                       pengyou a pengyou
你可曾想起了我                               ni ke ceng xiangqi le wo
如果你正享受幸福                           ruguo ni zheng xiangshou  xinfu
请你忘记我                                       qing ni wangji wo
朋友啊朋友                                       pengyou ah pengyou
你可曾记起了我                               ni ke ceng jiqi le wo
如果你正承受不幸                           ruguo ni zheng chengshou buxin
请你告诉我                                       qing ni gaosu wo
朋友啊朋友                                       pengyou ah pengyou
你可曾记起了我                               ni ke ceng jiqi le wo
如果你有新的                                   ruguo ni you xinde
你有新的彼岸                                   ni you xinde bian
请你离开我离开我                           qing ni  likai wo
朋友啊朋友                                       pengyou ah pengyou
你可曾想起了我                               ni ke ceng xiangqi le wo
如果你正享受幸福                           ruguo ni zheng xiangshou xinfu
请你忘记我                                       qing ni wangji wo
朋友啊朋友                                       pengyou ah pengyou
你可曾记起了我                               ni ke ceng jiqi le wo
如果你正承受不幸                           ruguo ni zheng chengshou buxin
请你告诉我                                       qing ni gaosu wo
朋友啊朋友                                       pengyou ah pengyou
你可曾记起了我                               ni ke ceng jiqi le wo
如果你有新的                                   ruguo ni you xinde
你有新的彼岸                                   ni you xinde bian
请你离开我离开我                           qing ni   likai wo   likai wo

朋友啊朋友                                       pengyou ah pengyou
你可曾记起了我                               ni ke ceng jiqi le wo
如果你有新的                                   ruguo   ni  you   xinde
你有新的彼岸                                   ni   you  xinde   bian
请你离开我离开我                           qing  ni  likai wo   likai wo
朋友啊朋友                                       pengyou ah pengyou
你可曾记起了我                               ni ke ceng jiqi le wo
如果你有新的                                   ruguo ni you xinde
你有新的彼岸                                   ni you xinde bian
请你离开我离开我                           qing  ni   likai wo  likai wo
朋友啊朋友                                       pengyou ah pengyou
你可曾记起了我                               ni ke ceng jiqi le wo
如果你有新的                                   ruguo ni you xinde
你有新的彼岸                                   ni you xinde bian
请你离开我离开                           qing ni  likai wo   likai wo

2 comments: