Friendarin

25 June, 2015

Chinese Opposite Words Game

重 – zhòng – heavy 
轻 – qīng – light 

强 – qiáng – strong 
弱 – ruò – weak 

软 – ruǎn – soft 
硬 – yìng – hard
chinese antonyms

宽 – kuān – wide 
窄 – zhǎi – narrow 

好 – hǎo – good 
坏 – huài – bad 

慌张 – huāng zhāng – scared, nervous 
镇定 – zhèn dìng – calm 

香 – xiāng – fragrant 
臭 – chòu – stinky 

生 – shēng – alive 
死 – sǐ – dead


No comments:

Post a Comment