Friendarin

23 September, 2011

Lesson 37 - Урок 37

肯  德 基    -   kěn dé jī  - KFC

__________________________________________________

快餐  -  kuài cān

Fast food  -  фаст-фуд


__________________________________________________我今天有很多事儿要办  -  wǒ jīn tiān yǒu hěn duō shì ér yào bàn

Today I have many things to do.  -  У меня сегодня много дел.

__________________________________________________

我觉得 -  wǒ jué dé

我想 - wǒ xiǎnɡ

我认为 - wǒ rèn wéi

I think  -  Я думаю

__________________________________________________

跑  步 很  快  -  pǎo bù hěn kuài

to run very quickly  -  бегать быстро

__________________________________________________

No comments:

Post a Comment