Friendarin

29 September, 2011

Lesson 38 - Урок 38

他会读一点儿 - tā huì dú yì dián ér

he can read a little  -  он немного умеет читать

_____________________________________________


大声读 - dà shēnɡ dú

to read aloud  -  читать вслух  


_____________________________________________

小声读  -  xiǎo shēnɡ dú

to read to oneself  - читать про себя

_____________________________________________很危险  -  hěn wēi xiǎn

very dangerous  -  очень опасно
_____________________________________________

有名  -  yǒu mínɡ

well-known  -  известный
_____________________________________________

来我这儿   -  lái wǒ zhè ér

to come to me  -  прийти ко мне

去你那儿   -  qù nǐ nà ér

to go to you  -  идти к тебе

去他那儿   -  qù tā nà ér

to go to him  -  идти к нему

_____________________________________________

No comments:

Post a Comment